Články

16

S rozvojem internetu a informačních a komunikačních technologií jsme se i my posunuli k novější a modernější technologii. Dalším z důvodů byla sílící poptávka po nových modulech ze strany škol, proto došlo k výraznému rozšíření funkcionality o elektronickou třídní knihu, žákovskou knížku, tvorbu rozvrhu a suplování a celé řady dalších funkcí. Došlo také k propojení s řadou jiných systémů, například docházkových, stravovacích, propojení s Českou školní inspekcí pro předávání záznamů o úrazech apod.
 
Nové balíčky funkcí

Základ

Jedná se o základní balíček obsahující moduly Evidence a Vysvědčení. Je vhodný především pro malé školy, které nechtějí vést třídní knihy či žákovské knížky v elektronické podobě, rozvrh tvoří ručně a nepotřebují ani v elektronické podobě komunikovat se zákonnými zástupci.


Standard

Balíček Standard je vhodný pro školy, které chtějí vést školní dokumentaci v elektronické podobě. Obsahuje základní moduly Evidence a Vysvědčení a navíc elektronickou třídní knihu, žákovskou knížku, evidenci rozvrhu a suplování.


Komplet

Balíček Komplet zahrnuje všechny moduly z nabídky Standard a je dále rozšířený o modul pro zápisy do 1. ročníků, elektronickou evidenci školní družiny, mateřské školy, modul domácích úkolů a modul pro práci s elektronickými výukovými materiály a e-lerningovými testy, elektronickou evidenci inventarizace a knihovny.

Možnost vyzkoušet nových funkcí zcela zdarma

Všechny balíčky si můžete zdarma vyzkoušet, a to buď přímo na Vašich ostrých datech, nebo na kopii Vašich ostrých dat, případně na našich fiktivních demo datech.

Testování dm Software na Vašich ostrých datech doporučujeme v případě, že si chcete vyzkoušet například tvorbu rozvrhů, suplování či evidenci elektronických třídních knih a žákovských knížek s úmyslem do systému zapisovat reálné údaje a tyto údaje si v systému ponechat pro další práci.

Vyzkoušení systému na kopii Vašich dat je vhodné, pokud si chcete práci s novými moduly vyzkoušet, ale chcete do systému zapisovat fiktivní údaje, například testovat změny rozvrhu, nebo evidovat hodnocení žáků, které ve skutečnosti neproběhlo.

Otestování nových funkcí a modulů na našich demo datech je přínosné z důvodu úspory času, protože v systému jsou již zaevidováni žáci, učitelé, dokonce i rozvrh, není tedy třeba do systému vkládat jakékoliv další údaje a je možné přímo zkoušet zápisy do elektronických třídních knih či žákovských knížek.