Články

19

Třídní kniha patří dlouhá léta mezi povinnou školní dokumentaci. V posledních letech však celá řada škol upustila od vedení tohoto dokumentu v listinné podobě a přešla na modernější elektronickou podobu. Tomuto trendu napomáhá i to, že elektronickou třídnici umožňuje vést nová verze dm Software. Jak nám potvrdila Mgr. Soňa Vápeníková z ústředí ČŠI, je vedení elektronické třídní knihy možné a je rovnocenné listinné formě.

Školám se na elektronické třídní knize líbí především možnost snadného předávání informací zákonným zástupcům, důsledná kontrola provádění zápisů do třídní knihy. Nesmíme ale zapomenout ani na to, že elektronická třídní kniha se nikam neztratí, není nutné je přenášet mezi třídami při dělených hodinách atd.

Do třídní knihy může učitel zapisovat přímo z prostředí svého osobního kalendáře, který jsme si představili v nedávném článku. Po zvolení konkrétní vyučovací hodiny se učiteli zobrazí formulář pro zadání tématu hodiny a absentujících žáků. Elektronická třídnice přitom automaticky přednastaví pořadové číslo vyučovací hodiny, stejně jako absentující žáky.

Díky nedávné dotaci ze strany MŠMT řídí dnes celá řada škol vstup žáků do budovy prostřednictvím čipových karet. Informace z docházkového systému přitom mohou být předávány do aplikace dm Software a využívány pro zapisování absentujících žáků.

Především ve třídách 1. stupně pak můžeme využít i týdenního zapisování probíraného učiva. Aplikace nabízí usnadnění i učitelům 2. stupně, kteří mohou probírané učivo přejímat například z učebního plánu pro daný předmět a ročník. Provedení zápisu do třídní knihy je tak skutečně velmi rychlé.

Třídní kniha patří mezi dokumenty, které je nutné povinně archivovat. I archivaci dokumentů mohou ale řešit školy elektronickou formou. Z aplikace je možné získat třídní knihu ve formátu PDF, který je určený právě pro stálé a bezpečné uložení nestrukturovaných dat.

Informace o tom, že žák nedorazil do školy, mohou být volitelně předávány i zákonným zástupcům. Ti mohou na vzniklou situaci ihned reagovat a předcházet tak záškoláctví svých dětí.

Kromě toho mohou rodiče na webu nahlížet i na probírané učivo. Rodiče se tak nemusí spoléhat pouze na strohé odpovědi svých potomků k dnešní výuce. Informace se jim mohou ale hodit i v okamžiku, kdy jsou děti nemocné a rodiče se s dětmi učí v domácím prostředí.