Články

01

S blížícím se termínem tisku ročníkových vysvědčení jsme pro vás připravili článek zaměřený na evidenci tiskopisů vysvědčení pro závěrečné deváté ročníky základních škol. Toto vysvědčení je „dokladem o získaném stupni vzdělání“ (žák jím může doložit, že získal základní vzdělání) a z tohoto důvodu je nutné jej dle legislativy evidovat s unikátním sériovým číslem.

Způsob této evidence se liší podle toho, zda využijete ustanovení vyhlášky 3/2015 o přechodném období a využijete „staré“ tiskopisy dle vyhlášky 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015, či zda již v letošním roce tisknete vysvědčení dle vyhlášky 3/2015 Sb. Starší tiskopisy vysvědčení neobsahují předtištěné sériové číslo a je tedy nutné toto číslo vygenerovat a na vysvědčení dotisknout (na zadní stranu společně s příslušným textem o získání základního vzdělání).

Postup dle vyhl. 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhl. 3/2015 Sb. je tedy následující:

Po vytištění vysvědčení vstupte na formulář Vysvědčení, pomocí tlačítka  Evidenční znaky se zobrazí tabulka, která obsahuje needitovatelné sloupečky "Příjmení", "Jméno", "Třída" a "Uzávěrka". Další sloupec s názvem "Vysvědčení vydáno" obsahuje okénka, jejichž zaškrtnutí znamená, že vysvědčení již bylo vydáno. Pokud chcete označit celou třídu, kliknete na horní záhlaví sloupce s nápisem "Vysvědčení vydáno". Stisknutím tlačítka Generovat sériové číslo vygenerujete sériová čísla celé třídě k vybraným vysvědčením. Sériové číslo by mělo dle pokynů MŠMT obsahovat třídu, ČVTV a školní rok. Například: „9B 2013014“ (první číslo a písmeno série vyjadřují třídu a v čísle je zakódován rok vydání vysvědčení a číslo žáka v třídním výkazu, nula odděluje jednotlivé části čísla). Pokud si škola sériové číslo z daných údajů generuje jiným způsobem (přesný formát není dán), je možné u jednotlivých žáků vyplnit (2x kliknout a vepsat) i jakékoli jiné sériové číslo.

Jakmile je u daného žáka vygenerované sériové číslo (a má na své kartě v matrice vyplněné "Pohlaví"), pak se na vysvědčení automaticky vygeneruje položka „Doložka o vzdělání“ ve znění „Žák získal základní vzdělání. Série a číslo vysvědčení: ………………“ nebo „Žákyně získala základní vzdělání. Série a číslo vysvědčení: ………………“.

Posledním sloupcem v tabulce je "Datum vydání", do kterého vkládáme po dvojitém kliknutí do příslušné buňky tabulky datum, kdy bylo vysvědčení vydáno (přesněji kdy si žák vysvědčení převzal). Pokud chceme zadat všem žákům/studentům v evidenci totožné datum, zaškrtneme před zadáním data pod evidenční tabulkou políčko "Použít datum vydání pro všechny". Nakonec vše uložíme tlačítkem Uložit.

!!! POZOR !!! – platí, že pokud žák ukončil 9. ročník se stupněm hodnocení neprospěl, neuspěl ani u opravných zkoušek a nebylo mu povoleno opakování ročníku, doložku o získaném stupni vzdělání nezískává (nebudeme mu generovat ani evidovat sériové číslo) – ta se týká pouze žáků, kteří v devátém ročníku (nebo odpovídajícím ročníku víceletého gymnázia) prospěli a získali tím základní vzdělání.

Doložka se tiskne na všech dostupných vzorech tiskových sestav, které odpovídají vyhlášce 223/2005 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky 3/2015.