Články

16

Při evidenci údajů o žákovi jsou některé položky evidovány i s datem od kterého platí. Je to z několika důvodů – například při předávání dat na MŠMT je nutné data předávat i s údajem od kdy platí, neboť třeba datum od kdy je platné zdravotní postižení a IVP žáka, slouží ke stanovení výše příspěvku na žáka. Dalším důvodem je, že při změně příjmení žáka potřebujete přesně vědět, kdy ke změně došlo a to mimo jiné z důvodu správného tisku vysvědčení či jeho druhopisu (jeden rok se žák jmenoval Novák a další rok Procházka – na vysvědčení musí být vždy příjmení platné k datu vydání vysvědčení).

K zadání data, od kdy daný údaj platí, Vás aplikace vyzve vždy automaticky. Zde je tedy postup s příklady, jak takové ukládání historie vypadá:

  • Ukládání historie při založení nové karty žáka:

Novou kartu založíme na formuláři „Evidence“ pomocí tlačítka „Přidat“ (o zařazování žáků do třídy rozhoduje vedení školy. Proto má k zakládání karet žáků přístup pouze administrátor systému. Třídní učitel kartu založit ani zařadit do třídy nemůže).

Poté je nutné z pohledu administrátora vyplnit jméno a příjmení žáka, a kliknout na tlačítko "Zařadit do třídy":

Údaje uložíme tlačítkem "Nastavit" – vyplněné údaje v historii se automaticky uloží k datu zařazení žáka do třídy. Jakmile je karta ve třídě zařazena, může již další údaje doplňovat třídní učitel:

Podrobnější postupy vyplnění zbývajících položek karty žáka naleznete v článku „Přišel Vám do školy nový žák? Jak na založení a vyplnění nové karty?“

  • Postup uložení změn do historie položek na již zavedené kartě:

V průběhu školního roku se může stát, že se žák např. přestěhuje na jinou adresu, přibude nebo mu naopak ubude zdravotní postižení. V těchto případech je potřeba zavést změny na kartu k datu, ke kterému k těmto změnám došlo. Nastavení si ukážeme na záložce „Zdravotní postižení“.

Řekněme, že zde u žáka nebyly evidovány žádné záznamy, doposud žádné zdravotní postižení neměl, z pedagogicko-psychologické poradny dorazilo na školu rozhodnutí, že od 1. 12. 2015 má mít žák nastavenou položku „Druh prvního zdravotního postižení“ na hodnotu „Vývojové poruchy učení“.

  1. Na kartě žáka na záložce "Zdravotní postižení" vybereme v kolonce pro první zdravotní postižení hodnotu „Vývojové poruchy učení“
  2. Klikneme na tlačítko "Uložit"
  3. Jakmile vyskočí dialogové okno, vybereme zde možnost Platnost od: uživatelsky zadaného data a do pole pro datu doplníme (vybereme nebo vepíšeme) datum 1. 12. 2015.