Články

16

Začátkem března byl zpřístupněn testovací server MŠMT v rámci jarního sběru dat ze školních matrik. Před exportem dat na testovací i ostrý server však doporučujeme data otestovat nejprve v dm Software. Můžete tak učinit na formuláři Export dat ze školní matriky pro MŠMT (v menu Evidence osob - Školní matrika) prostřednictvím tlačítka Zkontrolovat.

Pokud aplikace při kontrole nalezne chyby v předávaných datech, zobrazí jejich seznam:

 

Níže uvádíme nejčastější chyby, se kterými se můžete v aplikaci při kontrole dat setkat, a jejich řešení.

1) Příklad chyby:
 Není vyplněna položka OBECB (Obec trvalého pobytu žáka)
 Není vyplněna položka OKRESB (Okres trvalého pobytu žáka)

Příčiny zobrazení této chybové hlášky mohou být následující:
- Údaj na záložce adresy skutečně chybí a je třeba jej zadat.
- Údaj na záložce Adresa není vyplněn pomocí našeptávače a zadaná adresa tak nesouhlasí s platným formátem adresy v registru adres.
- Údaje Obec/Okres je uložen k nesprávnému datu; např. žák nastoupil 1. 9. 2017 a údaje jsou uloženy k datu 15. 9. 2017.
Kompletní postup, jak tuto chybu v aplikaci opravit, naleznete pod následujícím odkazem v uživatelské příručce ZDE.

2) Příklad chyby:
 Není vyplněna položka ST_SKOLY (Stupeň školy)
 Není vyplněna položka ZPUSOB (Způsob plnění povinné školní docházky)
 Není vyplněna položka INDI (Individuální vzdělávací plán)
 Není vyplněna položka OBOR (Obor)

K velké části položek evidovaných ve školní matrice (označeny žlutým podbarvením pole na kartě žáka) se vztahuje historie, což znamená, že musí být pokryt celý průběh vzdělávání žáka na škole.

Uvedeme si to na příkladu položky Individuální vzdělávací plán:
Žák nastoupil na školu 1. 9. 2017, v době zahájení vzdělávání neměl IVP, ale s platností od 1. 1. 2018 má IVP z důvodu SVP. Uložené hodnoty u této položky tedy budou vypadat následovně:

Pokud tedy provedete uložení pouze nové hodnoty k 1. 1. 2018, aplikace zobrazí při kontrole exportu  chybové hlášení "Není vyplněna položka Individuální vzdělávací plán", neboť vyžaduje i uložení původní hodnoty IVP s platností od 1. 9. 2017.

3) Příklad chyby:  
 Opravdu se žák nevyučuje žádnému cizímu jazyku?

Pokud byl při exportu dat ze školní matriky pro MŠMT zaškrtnut příznak „Všichni žáci/studenti se vyučují cizímu jazyku“, kontroluje aplikace, zda jsou cizí jazyky nastaveny na kartách všech žáků školy (viz. záložka Probíhající vzdělávání/Cizí jazyky). Je již tedy na posouzení uživatele, zda se při zobrazení tohoto upozornění jedná skutečně o chybu, nebo zda žák cizí jazyk skutečně nastaven mít nemá.

Po zobrazení kontrolovaných položek tak mohou nastat dvě různé situace:
a) Žáci 1. a 2. ročníků se skutečně žádnému cizímu jazyku nevyučují. U ostatních žáků se upozornění nezobrazuje. Zobrazené upozornění budeme ignorovat, jelikož víme, že tento stav je správný.

b) Při kontrole dat se mezi žáky 1. a 2. ročníků, kteří se cizím jazykům nevyučují, zobrazuje i žák (popřípadě žáci) 5. ročníků, kteří již cizí jazyky mají mít na kartě nastavené. V tomto případě je potřeba cizí jazyky žákům zadat. Pokud se jedná o jednoho žáka, nastavíme mu cizí jazyk rovnou na kartě v záložce „Cizí jazyky“. Jestliže potřebujeme cizí jazyk nastavovat u více žáků, je výhodnější využít možnost hromadného nastavení cizích jazyků.

Další možné varianty chyb, se kterými se můžete setkat při kontrole dat v dm Software, a jejich řešení naleznete v uživatelské příručce ZDE.