Články

21

Nastal čas uzavírání pololetní klasifikace a tisk výpisů vysvědčení či samotných vysvědčení. Proto vám přinášíme užitečné tipy z naší zákaznické podpory, které vám pomohou vyřešit časté úkoly těchto dnů. 

Sepsali jsme pro vás odpovědi na nejčastější dotazy a podněty, s nimiž se na nás obracíte. Pro získání odpovědi stačí kliknout na příslušný bod z následující nabídky. 

 

1. Proč se u učitele nezobrazují žádné záznamy a nelze zadat Uzávěrku učitele?

 

Pravděpodobně nemáte zadané úvazky u učitelů na formuláři Úvazky učitelů (Rozvrh a suplování - Tvorba rozvrhu - Úvazky učitelů). I v případě, že nepoužíváte modul Rozvrh, je zapotřebí přepnout parametr aplikace "Používat rozvrh" na hodnotu ANO (v menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace, vlevo nahoře v poli „Kategorie“ vyberte hodnotu „Rozvrh“).
Dále je nutno umístit na formuláři Úvazky učitelů alespoň jeden z úvazků na záložce „Rozvrh“ z části „Nezařazené hodiny“ do kalendáře v Definici rozvrhu a kliknout na tlačítko „Aktualizovat kalendář“ (postačí provést aktualizaci pouze na jeden den).

Po zaevidování úvazků a aktualizaci kalendáře vstupte na formulář „Uzávěrka učitele“ a zkontrolujte, zda se zde již zobrazují jednotlivé úvazky. 

 

2. Z jakého důvodu aplikace v Uzávěrce třídního učitele chybně počítá navrhované celkové hodnocení?

Zkontrolujte, zda v menu Správa aplikace – Číselníky – Předměty máte u všech předmětů zaevidován správný druh předmětu, tj. zda jde o povinný, povinně volitelný či nepovinný předmět, neboť navrhované hodnocení se počítá pouze z povinných a povinně volitelných předmětů. 
V případě, že u některého z předmětu označení druhu chybí, doplňte jej a změny na číselníku předmětů uložte. Poté zkontrolujte, zda se již navrhované hodnocení na formuláři Uzávěrka třídního učitele generuje korektně. 
V případě, že Vám Uzávěrka třídního učitele nezobrazuje navrhované hodnocení u žáka vůbec, přestože máte uzávěrky zadané, příčinou může být to, že žák má kombinované hodnocení a u některých jeho předmětů je uvedeno hodnocení slovní. Aplikace tak nedokáže spočítat průměr, protože na uzávěrce předmětu je uvedeno, že je žák hodnocen slovně. Pokud ale na uzávěrce učitele z konkrétního předmětu zvolíte pro takového žáka např. variantu „slov. hod (1)“, znamená to, že zadané slovní hodnocení odpovídá stupni "1" a s návrhem hodnocení si již aplikace při počítání průměru poradí.
Pozn.: Stupeň hodnocení, uvedený v závorce „slov. hod. (1)“, je čistě interní a žák ani jeho zákonný zástupce jej nikde, ani na vysvědčení, neuvidí.

 

3. Jak zadám žákovi známku z předmětu, kterému se ostatní žáci ve třídě nevyučují?

Tento předmět je třeba mít zaevidovaný v číselníku předmětů. Pokud tomu tak není, vstupte na Správa aplikace - Číselníky - Předměty a vložte dotyčný předmět s příslušným označením druhu tohoto předmětu (povinný, povinně volitelný, nepovinný).
Poté vstupte na Uzávěrku žáka/studenta v menu Hodnocení - Uzávěrky. Vyberte třídu, žáka a prostřednictvím tlačítka „Nový záznam“ následně zvolte předmět a ve sloupci „St. známka“ vložte známku z předmětu. Změny uložte.
Podrobnější popis funkčnosti k formuláři Hodnocení žáka/studenta naleznete zde.

4. Jak postupovat, pokud byl žák nehodnocen v některém předmětu v 1. pololetí?

Příslušné nastavení položky "nehodnocen" u předmětu provedete v menu Hodnocení – Uzávěrka – Uzávěrka učitele, případně pro konkrétního žáka na Uzávěrce žáka/studenta (v menu Hodnocení – Uzávěrka, přístup na tento formulář má však pouze administrátor aplikace).
UPOZORNĚNÍ: V rubrice „Celkové hodnocení“ se takovému žákovi na konci 1. pololetí uvede „nehodnocen” nebo „nehodnocena“. V 1. pololetí je možné žákovi vydat výpis z vysvědčení. Pokud absolvuje v únoru či březnu dodatečné hodnocení a je z dotyčného předmětu ohodnocen v náhradním termínu, je žákovi vydáno nové vysvědčení, případně je toto nové hodnocení uvedeno na závěrečném vysvědčení.

 

5. Jak zadat Uzávěrku žáků, pokud jsem uživatelem balíčku Základ?

Zadání uzávěrek a tisk vysvědčení provedete na formuláři Výstupy - Vysvědčení - Zadání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení. V prvním kroku je zapotřebí vybrat třídu a poté pokračovat tlačítkem „Předměty vyučované ve třídě“ k nastavení předmětů, které požadujeme tisknout na vysvědčení a zadávat hodnocení žáků dotyčné třídy. 
Samotné známky pak lze zadat hromadně prostřednictvím tlačítka „Hromadné zadávání známek“, případně zadat klasifikaci jednotlivým žákům přímo na formuláři „Zadávání vysvědčení“, samozřejmě po předchozím výběru konkrétního žáka.


6. Není žádoucí, aby se žákům a jejich zákonným zástupcům zobrazovala navrhovaná známka za pololetí v aplikaci. Jak toho dosáhnu?

Zobrazení navrhovaných známek z předmětu na vysvědčení ovlivňuje nastavení jednoho z parametrů aplikace, který najdete v menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace, kde vlevo nahoře v poli „Kategorie“ vyberte možnost „Hodnocení“. Parametr má název „Zobrazovat uzávěrky v žákovské“ a lze jej nastavit na hodnoty Zobrazovat / Zobrazovat pouze potvrzené / Nezobrazovat. Pokud jej nastavím na hodnotu "Nezobrazovat", uzávěrky nejsou zobrazeny u žáků/zákonných zástupců vůbec, a to až do okamžiku, v němž provedu změnu nastavení parametru na hodnotu "Zobrazovat", případně „Zobrazovat jen potvrzené“.


7. Nechci, aby se žákům a jejich zástupcům zobrazovaly celkové průměry z předmětů za pololetí v aplikaci. Jak provedu příslušné nastavení?

Zobrazení celkového průměru ovlivňuje nastavení jednoho z parametrů aplikace, který najdete v menu Správa aplikace - Nastavení - Parametry aplikace, kde vlevo nahoře v poli „Kategorie“ vyberte možnost „Hodnocení“. Parametr má název „Zobrazovat celkové průměry“ a lze jej nastavit na hodnotu Katedra / Žákovská / Katedra a Žákovská. Pokud jej nastavím na hodnotu "Katedra", průměry se zobrazují pouze na výpisech hodnocení v účtech učitelů, hodnota "Žákovská" znamená, že se průměry zobrazují pouze v účtech žáků a jejich zákonných zástupců a při nastavení na hodnotu "Katedra a žákovská" se průměry zobrazují učitelům a současně na výpisech hodnocení v rozhraní žáků a zákonných zástupců.  

 

8. Někteří žáci jsou z vybraných předmětů hodnocení slovně. Jak zadám slovní hodnocení u žáka z předmětu? 

Slovní hodnocení v předmětu zadáme v menu Hodnocení - Uzávěrky - Uzávěrka učitele. Vybereme předmět, třídu a klikneme na tlačítko s okem pro zobrazení uzávěrek žáků. U požadovaného žáka, kterému chceme nastavit slovní hodnocení, klikneme znovu na tlačítko s okem. V poli "Státní známka" vybereme hodnotu „Slovní hodnocení“ případně „slovní hodnocení (1)“ atd. (Číslo v závorce odpovídá stupni hodnocení, jemuž dle našich měřítek odpovídá text slovního hodnocení tohoto žáka. Jedná se o informaci interní a žák ani jeho zákonní zástupci ji nikde v systému neuvidí.).
Poté do pole „Závěrečné slovní hodnocení“ vložíme text slovního hodnocení. Změny pak uložíme tlačítkem „Uložit“. 

Školy, které nepoužívají rozvrh a uzávěrky učitele, provedou zadání slovního hodnocení v menu Výstupy - Vysvědčení - Zadání hodnocení a tisk ročníkového vysvědčení. Vyberou třídu a žáka a kliknou na tlačítko "Hromadné zadávání známek". U předmětu vyberou hodnotu "SL", případně „SL (1)“ apod., změny uloží a v případě potřeby kliknou na tlačítko „Zpět“ pro návrat na formulář Zadávání vysvědčení. Zde si zobrazí příslušného žáka a kliknou na tlačítko "Slovní hodnocení". Na zobrazeném formuláři pro zadání slovního hodnocení prostřednictvím tlačítka „Vložit názvy předmětů se slovním hodnocením“ mohou zobrazit názvy předmětů, u kterých uvedli, že jsou hodnoceny slovně. K nim poté vloží nebo vepíšou text slovního hodnocení, a nakonec změny uloží.